CentOS 7安装MySQL 8

  • 下载 MySQL yum包

  • 安装MySQL源

  • 安装MySQL服务端,需要等待一些时间

  • 启动

You May Also Like